Priser

Med henvisning fra læge

Individuel konsultation:
  1. Konsultation: 424,20 kr
  2. Og efterfølgende konsultationer: 353,72 kr.
Barn under 16 år med pårørende:
  1. Konsultation: 456,10 kr
  2. og efterfølgende konsultationer: 403,55 kr.

Uden henvisning fra læge

  • Individuel samtale (50 min) 900,00 kr.
  • Parterapi (90 min) 1.500,00 kr.
  • Supervision (1 time) 1.100,00 kr.
  • Undersøgelser: Afregnes efter opgavens karakter

Afbud

Seneste rettidige afbud er dagen før inden kl. 22.00. Ved afbud senere opkræves almindeligt honorar.

Betalingsformer

Der afregnes efter hver session kontant eller på mobilepay 546532

Der modtages ikke dankort/ kreditkort.

Hvis du har en sundhedsforsikring afregnes der oftest direkte med din forsikring

Information om klager, erstatningssager og utilsigtede hændelser

Klager

Hvis en klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager. Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer. Såfremt en klient ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan klienten henvende sig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget. Psykologen medvirker aktivt til udredning af klagesager. I forbindelse med en klagesag er psykologen forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle forhold vedrørende klagen til regionernes samarbejdsudvalg og Landssamarbejdsudvalget. Psykologen iværksætter handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det er relevant.

Erstatningssager

Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til at informere klienten herom samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nær-hændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, selvmord/selvmordsforsøg i ventetid på behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge. Se flere eksempler på sundhed.dk.

Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

Psykologen skal rapportere utilsigtede hændelser, som har konsekvenser for klienten og utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergange, jf. Vejledning om utilsigtede hændelser punkt 4.1.1. Utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af medicinsk udstyr eller infektioner skal også rapporteres, hvis psykologen får kendskab til det. Alle øvrige utilsigtede hændelser kan rapporteres.